Design Network ASEAN

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 15 – 27 กันยายน พ.ศ. 2557

คณะมัณฑนศิลป์ สถาบันแห่งการบ่มเพาะนักออกแบบออกสู่ สังคมที่เข้มข้นครบถ้วนทุกแขนง องค์ความรู้แห่งมัณฑนศิลป์ มีนวัต กรรมและความก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งในแวดวงวิชาชีพและวิชาการ โดย เฉพาะการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต ที่ต้องนำองค์ความรู้แห่ง มัณฑนศิลป์เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมในหลากหลายมิติ การแสดงผลงาน สร้างสรรค์ของคณาจารย์ในแต่ละปี ก็สะท้อนความก้าวหน้าของวิชาการ ที่หลากหลายเข้มข้นและลงลึกสู่วิชาชีพประจักษ์มากมาย การเป็นสถาบัน ชั้นนำในการสร้างสรรค์เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญยิ่ง

โดยมัณฑนศิลป์ได้ ผลักดันผ่านนโยบาย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ การสนับสนุนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เชิงประจักษ์สู่สังคม การสร้าง สำนักงานจำลองเสมือนจริงให้กับผู้เรียน และการออกแบบหลักสูตร บูรณาการศิลป์ผสานศาสตร์ ที่ถือเป็นนวัตกรรมในระดับประเทศและ ภูมิภาคที่มัณฑนศิลป์ผลักดันเต็มที่ ภารกิจที่หนักหน่วงแต่ด้วยความหวัง แห่งการพัฒนา จึงขับเคลื่อนได้อย่างมีพลัง ผลงานคณาจารย์จึงแสดงถึง ความพร้อมที่จะเป็นแม่พิมพ์บ่มเพาะนักออกแบบสู่สังคมได้อย่างภาค ภูมิใจ วิชาการผสานวิชาชีพอย่างกลมกล่อม มัณฑนศิลป์ยังจะมีโครงการ บุกเบิกใหม่ ๆ ออกสู่สังคมต่อไป เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแห่งประเทศไทย