หลับใหล

Slumber

อาจารย์สหเทพ เทพบุรี
Sahathep Thepburee

ที่มา และความสำคัญของโครงการ

วัฐจักรของชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยดุลยภาพของความพอดี สิ่งที่เป็นประจักษ์ต่อการรับรู้ คือกฎธรรมชาติ โดยอาศัยภาวะแรงขับ ของสิ่งที่ตรงข้ามกัน แต่มีปฏิสัมพันธ์กัน ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ประกอบด้วยปัจจัยสองด้านเสมอ เช่น ความมืด-สว่าง ความร้อน – เย็น หญิง-ชาย ปัจจัยที่เป็นแรงขับจะไม่สมบูรณ์ได้ด้วยตัวมันเอง แต่จะมีความหมายเมื่อคู่ตรงข้ามรวมอยู่ด้วย การขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป หรือ มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อยกว่าหรือมากเกินไป จะไม่เกิดภาวะสมดุลในความเป็นมนุษย์ หญิงและชายเป็นแรงขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน เป็นกลไก ธรรมชาติที่มหัศจรรย์ มีความละเอียดซับซ้อน สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกอย่างแนบแน่น ช่วยให้ชาติพันธุ์ของมนุษย์สืบเนื่องมายาวนาน เป็นความรัก ความผูกพัน ที่สร้างแรงจูงใจให้สามารถแสดงพลังความสามารถของตนเองได้มากกว่าปกติทั่วไป หากแต่ความสัมพันธ์ที่ ขาดความสมดุล หรือความพอดีด้านใดด้านหนึ่งอาจทำให้สมรรถภาพความสามารถแปรเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามได้

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน ใช้ที่มารูปทรงในธรรมชาติ ประกอบด้วยมวลของปริมาตร ผิว และการเคลื่อนไหวแทนกริยา ของอารมณ์โดยมุ่งเน้นให้เกิดสัญลักษณ์ของความหมายเชิงนามธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงพลังความงดงามของกฎธรรมชาติ ผ่านรูปทรง นามธรรม
2. ศึกษาการใช้วัสดุ และเทคนิคที่เหมาะกับแนวทางการสร้างสรรค์
3. เพื่อพัฒนาแง่มุมของความคิดผ่านประสบการณ์ส่วนตัว

แนวความคิด

การผ่อนคลายที่สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก สร้างพลังใจให้กับชีวิต

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ทบทวนแนวความคิด จาผลงานที่ผ่านมา
2. ทดลองใช้วัสดุให้สัมพันธ์กับการสร้างรูปทรง
3. พัฒนาแบบของรูปทรงให้นำไปนามธรรม
4. สร้างผลงานสำเร็จ ด้วยวิธีปั้นดิน-เผาเคลือบ

วัสดุในการสร้างผลงาน

• ดิน Stone ware
• น้ำเคลือบ
• เตาเผาไฟฟ้า เทคนิคในการสร้างผลงาน
• Sketch รูปแบบผลงาน
• ปั้นดิน เผาดิบ 750-800 องศา
• ทาน้ำเคลือบ เผา 1200 องศา ขนาดผลงาน 26 x 45 x 15 cm.

การพัฒนาผลงาน

slumber-02

 

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

slumber-03