4 DNA คู่มือและเครื่องมือตรวจสอบความคิด และการค้นหาความคิดอย่างเป็นเอกภาพ

4 DNA : Tool and manual for searching and recheck “thinking” with unity.

ผศ. เอกพงษ์ ตรีตรง
Asst. Prof. Akekapong Treetrong

ที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน

โดยธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์ มนุษย์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน แม้เป็นฝาแฝดกันก็ตาม เช่น ลายนิ้วมือ ลักษณะเฉพาะทาง DNA สภาพจิตใจ จิตวิญญาณ ความเชื่อ ทัศนคติ อันเกิดจากการบ่มเพาะจากประสบการณ์ทุกมิติ ครอบครัว สังคม การศึกษา ล้วนเป็นอัตลักษณ์มาตั้งแต่เกิด

โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยฝีมือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ การคิดค้นก็เช่นกัน โดยเฉพาะโครงการที่มีคุณภาพก็ควรมี องค์ประกอบแห่งอัตลักษณ์ อันเกิดจากบริบทที่แตกต่างกัน การบ่มเพาะโครงการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็ควรคิดครบทิศ รอบด้าน รอบคอบ โดยเครื่องมือ 4 DNA ที่เริ่มแรกตั้งต้นเพื่อค้นหา “ใจกลางแห่งแนวความคิด”

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลงทุน เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย ในปัจจุบันนักออกแบบเป็นหัวใจสำคัญ ที่สามารถส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ เพราะการออกแบบที่มีคุณภาพ คือตัวแปรหลักที่ทำให้โครงการต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบ แห่งความสร้างสรรค์ การออกแบบที่ดีคือ การวางแผนอย่างมีระบบ เครื่องมือ 4 DNA เกิดจากแรงบันดาลใจที่บ่มเพาะให้นักออกแบบ และผลงานออกแบบเป็นเอกภาพ ทางความคิด ด้วยแกนแห่งศิลปะและการออกแบบกับแนวคิดรอบทิศ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

เครื่องมือ 4 DNA เป็นส่วนสำคัญต่อการรวบรวมทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวก เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ให้มากที่สุด นักออกแบบและผู้ลงทุนสามารถนำเครื่องมือ 4 DNA ไปใช้ สามารถบ่มเพาะหาตัวแปรหลัก เพื่อนำไปใช้ออกแบบและพัฒนาโครงการ ร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลงานออกแบบให้มีคุณภาพและเกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยไม่คิดลอกเลียนแบบ ผลงานอื่น แต่เกิดจากการสำรวจจากปัจจัยรอบด้านของโครงการ ตลอดจนการนำไปใช้รอบทิศด้วยเครื่องมือนี้เมื่อผู้ออกแบบและผู้ลงทุน นำไปใช้ร่วมกันทุกขั้นตอน ผลงานสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีคุณค่า เกิดลักษณะเฉพาะเหมือน DNA ของมนุษย์นั่นเอง