เพ้อฝัน

Idealism

อาจารย์เกษร ผลจำ.นงค์
Gaysorn Ponjamnong

ที่มา และความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน

การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยการแก่งแย่ง แข่งขัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) หรือโลกไร้พรมแดนที่ หลงใหลในวัตถุมากกว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ จึงทำให้สังคมเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย คนในสังคมเริ่มย้อท้อต่อการหยิบยื่นไมตรีจิต น้ำใจให้แก่ผู้อื่นในสังคมและคนรอบกาย ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ไว้ใจ กลายเป็นสภาพที่บุคคลขาดความสัมพันธ์ทางสังคม ที่พึงพอใจ ทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าที่มากับความโด่ดเดียว เป็นสภาพจิตที่เหี่ยวเฉาซบเซา ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านจิตใจอย่างรุนแรง แตกต่างจากสังคมชนบทไทยในอดีต ที่มีศาสนาและสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามช่วยกลั่นเกลาจิตใจ ให้ดีงาม ซึ่งเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษไทย

จากสภาวะอารมณ์ดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าอยากหลีกหนีจากความเหงาที่เกิดจากอารมณ์ อารมณ์หนึ่งอาจเกิดจากความหดหู่ ฟุ้งซ่าน ขาดความรู้สึกตระหนักในคุณค่าของตัวเอง ให้กลายมาเป็นแรงผลักดัน และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่ง เป็นศิลปะบำบัดเกิดจากแรงผลักดันจากภายนอก เข้าไปหลอมรวมสู่ภายในที่มีภาวะอารมณ์ถูกกดดันอยู่ภายในให้หลุดออก หรือคลาย ออกมาโดยผ่านการแสดงออกทางศิลปะแบบเพ้อฝัน ทำให้เกิดจินตนาการและเกิดเอกภาพแบบใหม่ ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือตรรกะ ใด ๆ ในโลกกายภาพ ปรับแนวคิดให้เข้ากับแรงปราถนาและความเพ้อฝันส่วนตัวเพื่อหลุดออกจากโลกของความเป็นจริง สนุกในการ สร้างสรรค์ มีความสุข และช่วยลดภาวะความตึงเครียดด้วยการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมไทยเหนือจริง ที่ มีกลิ่นอายของความเป็นไทยสมัยใหม่

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ศิลปะบำบัด หยุดความ ฟุ้งซ่านด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะ
2. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยเหนือจริงที่มีกลิ่นอายของวัสดุ พื้นบ้าน และมีอัตลักษณ์เฉพาะตน

แนวความคิด

ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันบางครั้งพบเจอเหตุการณ์ และคำ พูดต่าง ๆ ที่มากระทบจิตใจซึ่ง บางครั้งกันความรู้สึกเสียใจไม่ให้กระทบ ภายในจิตใจไม่ทัน เกิดความรู้สึกที่ยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดเพื่อ จะลำเลียงความรู้สึกนั้นออกไปจากใจ ทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ ขาดความ รู้สึกตระหนักในคุณค่าของตัวเอง ความรู้สึกนั้นออกมาเป็นน้ำตาแทน ทุก ครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะมี “แมว” ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่อุปการะเอา ไว้มาแสดงความปลอบโยน ปลอบใจ และทำให้สบายใจขึ้นจากอารมณ์ และความรู้สึกนี้ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความรู้สึกภายในจิตใจ หรือศิลปะบำบัดในรูปแบบ จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเหนือจริง

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

• ศึกษาข้อมลู ที่เกี่ยวขอ้ งทั้งเอกสารวารสารหนังสือ ต่าง ๆ รวมไป ถึงการรวบรวมข้อมูลจาก ประสบการณ์จริง และภาพถ่าย
• ศึกษารูปแบบจากจิตรกรรมไทยประเพณีจากจิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่นำเสนอเป็นรูปแบบอากัปกริยา ต่าง ๆ ของสัดส่วนมนุษย์ และความเพ้อฝันของจิตรกรรมไทยใน รูปแบบของสัตว์ป่าหิมพานต์ ฯลฯ เก็บเป็นภาพถ่าย และภาพ sketch ลายเส้น (ภาพที่ 1, 2)
• นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ใช้ประกอบในการพัฒนา และ สร้างสรรค์เป็นภาพร่างก่อนการปฏิบัติงานจริง
• ปฏิบัติการทดลองค้นคว้าทำแบบร่างเพื่อสรุปแนวทาง และตอบ โจทย์ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ตามหลักของทัศนศิลป์ (ภาพที่ 3 – 4)
• ขยายแบบร่าง และปฏิบัติงานสร้างสรรค์ วิเคราะห์และปรับปรุง แก้ไข(ภาพที่ 5 – 6)
• สรุปและประเมินผลว่าผลงานสร้างสรรค์ตอบโจทย์สมมติฐาน และจุดประสงค์ที่วางไว้

idealism-02

idealism-03

idealism-04

idealism-05

idealism-06

วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

• เฟรมผ้าใบ ขนาด 70×90 ซ.ม.
• สีอะคลีลิค
• พู่กัน เบอร์ 3,5,10
• แปรงรองพื้น
• ดินสอร่าง, ยางลบ,สมุดร่างภาพ
• ขาหยั่งเขียนรูป
• กล้องถ่ายรูปเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

เทคนิคในการสร้างผลงาน

สีอะคลีลิคบนผ้าใบ
ขนาดของผลงานสร้างสรรค์
70 x 90 ซ.ม.

idealism-07

รายการอ้างอิง

• วสันต์ ลิมป์เฉลิม. ความเหงา : นิยาม สาเหตุ และประเภท. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2552
• วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. ศิลปะใต้ดิน.เข้าถึงเมื่อ 30 ก.ค. 57. เข้าถึงได้จาก http:// th.wikipedia.org/wiki/
• JUST ANOTHER WORDPRESS.COM SITE. สัตว์เลี้ยงตัวโปรดเพื่อนคลายเหงา. ธันวาคม 24,2011.
• อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี. ศิลปะบำบัด: ความเข้าใจที่ถ่องแท้ สู่การเยียวยาที่แท้จริง. เข้าถึงเมื่อ 24 ส.ค. 57. เข้าถึงได้จาก www.uc.mahidal.ac.th
• วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.ลัทธิเหนือจริง. เข้าถึงเมื่อ 24 ส.ค. 57. เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia. org/wiki