โอลิมพุส 2014

Olympus 2014

อาจารย์ชานนท์ ไกรรส
Lecturer Chanon Krairos

ที่มา และความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน

ความงดงามของทัศนียภาพชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea) เทือกเขาโอลิมพุส (Mount Olympos) เมืองอันตัลยา (Antalya) ประเทศตุรกี (Republic of Turkey) ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มาจากภาษาละติน mediterraneus หมายถึง “ภายในแผ่นดิน” (medius=กลาง และterra=แผ่นดิน/ โลก) ในภาษากรีกใช้ว่า “mesogeios” เป็นทะเลที่คั่นกลางระหว่าง สามทวีป ได้แก่ ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา และทางตะวันออกของทวีปเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้าน ตารางกิโลเมตร

ตุรกี หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี (อังกฤษ : Turkey; ตุรกี: Türkiye Cumhuriyeti) เป็นประเทศที่มีดินแดนตั้งอยู่ทั้ง ในบริเวณบนคาบสมุทรบอลข่านในทวีปยุโรปใต้ และคาบสมุทรอานาโตเลียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวัน ออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน มีพรมแดนทางด้านทิศใต้ติดกับอิรัก ซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับ กรีซ บัลแกเรีย และทะเลอีเจียน ทางเหนือติดกับทะเลดำ ส่วนที่แยกคาบสมุทรบอลข่านออกจากคาบสมุทร อานาโตเลีย คือทะเลมาร์มารา และช่องแคบตุรกีหรือที่ร้จู ักกันในนามของช่องแคบอิสตันบูล ถือเป็นรอยต่อพรมแดนระหว่างทวีปเอเชีย กับยุโรป จึงทำให้ตุรกีเป็นประเทศที่มีดินแดนอยู่ในสองทวีป

เมือง “อันตัลยา” คือ เมืองท่องเที่ยวชายทะเล ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี เป็นอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอารยธรรมโบราณ โดยเริ่มตั้งแต่ 150 ปีก่อนคริสตกาล สำ หรับตัวเมืองนั้นตั้งอย่บู นที่ราบชายฝ่งั แคบ ๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม โดยหนึ่งในเทือกเขาเหล่านั้น คือ โอลิมพุส ซึ่งหมายถึงที่พำนักของทวยเทพตามคติความเชื่อของชาวกรีกโบราณ

olympus-2014-02

olympus-2014-03

olympus-2014-04 olympus-2014-05 olympus-2014-06

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในทะเลบริเวณ โอลิมพุส มีความ สัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของสิ่งมีชีวิต ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค จนถึงผู้ย่อยสลาย โดยบริเวณที่สำคัญนั้นจะอยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง (Intertidal Zone) ซึ่ง เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างบนบกและทะเล สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ในทาง กายภาพ เช่น เกลียวคลื่นที่เข้า กระทบสู่ฝั่ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิในรอบวัน ล้วนมีอิทธิพลสำคัญส่งผลให้เกิด ความสวยงาม ของ หาดหิน (Rocky Shore) ชั้นสีและน้ำหนักของหินที่มีความแตกต่าง กัน ทำให้เกิดลักษณะจำเพาะซึ่งเป็น เอกลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกถึงการ ผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติและกาลเวลา

ดังนั้น โอลิมพุส ทั้งในมิติของพื้นที่และเวลา ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิด ความประทับใจและแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบ ดินเผาและสื่อผสม เพื่อรำลึกถึงความงดงามของธรรมชาติ ที่เป็นดั่งครู ผู้สั่งสอนให้เราเรียนรู้ทุกแง่มุมของสุนทรียรส พร้อมฝึกฝน ค้นหาหนทาง ในการถ่ายทอดสู่ผู้ที่มีความสนใจและใคร่รู้ในเรื่องราวเดียวกัน รวม ทั้งเป็นการเตือนสติให้สังคมได้หวงแหน และรักษาธรรมชาติให้คงไว้ ตราบนานเท่านาน

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน

1. เพื่อศึกษาและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา
2. เพื่อศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบ ที่เชื่อมโยงต่อผลงาน สร้างสรรค์
3. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติ สู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่สังคมไทย

แนวความคิด

ความงามของรูปทรงวงกลมที่ให้ความรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นและดับลง โดยมีวันหมดสิ้นและพื้นผิวที่เกิดการซ้ำ และเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยแห่งกายภาพ

กระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ด้านกายภาพที่มีผลต่อการ สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อ ฐานทรัพยากร และ วิถีชีวิตร่วมสมัย
2. วิเคราะห์ และสรุปผลที่ได้จากการศึกษา นำเสนอด้วย รูปแบบแผนผัง ปัจจัยเชิงลึกที่ส่งผลต่อผลงานออกแบบ สร้างสรรค์
3. สังเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา นำเสนอด้วยรูปแบบแผน ผังปัจจัยจำเพาะที่ส่งผลต่อผลงานสร้างสรรค์
4. กำหนดรูปทรงกลม ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง การเกิดขึ้น และดับไปของทุกสรรพสิ่ง
5. ศึกษาเทคนิคการตกแต่งตามกรรมวิธีทางเครื่องเคลือบดิน เผาที่เหมาะสมต่อรูปทรง
6. จัดเตรียม วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ สร้างสรรค์ทางเครื่องเคลือบดินเผา
7. สร้างต้นแบบ และสร้างแม่พิมพ์ชนิดหล่อกลวง
8. ขึ้นรูปผลงานสร้างสรรค์ และตกแต่งชิ้นงาน ตามกรรมวิธีทางเครื่องเคลือบดินเผา
9. เผาดิบ เผาเคลือบ และเผาตกแต่งผลงานสร้างสรรค์
10. นำเสนอผลงานสำเร็จ

วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. น้ำดินพอร์สเลน
2. หินคละสีจากชายฝั่ง โอลิมพูส ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
3. เครื่องมือปั้นแต่งดิน
4. พู่กัน สีบนเคลือบ
5. เตาเผาชนิดใช้ความร้อนด้วยไฟฟ้า

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

การหล่อน้ำดินพอร์สเลน : แบบกลวง (Porcelain Slip : Hollow Casting) ตกแต่งด้วยการเขียนสีบนเคลือบ (Over Glaze Hand Painting) เผาด้วยเตาไฟฟ้าที่ อุณหภูมิ 800 และ 1,220 องศาเซลเซียส

ขนาดของผลงานสร้างสรรค์

ผลงานจัดวางบนแท่น เส้นผ่าศูนย์กลาง 49 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ผลงาน

ได้ฝึกฝนและทบทวนระบบความคิดที่เกิดขึ้นต่อความประทับใจโดย นำทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการสร้างสรรค์ ผลงาน

ปัญหาที่พบ

การสร้างพื้นผิวและเขียนลวดลาย บนรูปทรงที่มีความโค้งเว้า ต้อง ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ กว่าการเขียนลวดลายบนพื้นที่ระนาบ

แนวทางแก้ไข

หาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ผลงาน

olympus-2014-07

ข้อเสนอแนะ

หากการกำหนดรูปทรงมีความสำคัญต่อเนื้อหา แม้ยากลำบากในการสร้างสรรค์ผลงานขอจงคงไว้ หากปรับเปลี่ยนอุดมคติแล้ว คงเสมอเหมือนการก้าวมิพ้นขีดจำกัดของพัฒนาการทางความคิดและ จินตนาการ

เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลจากหนังสือ
• Anthony Quinn. (2007). The Ceramic Design Course. London : Thames & Hudson
• Ernst Haeckel. (1862). Art Forms from the Ocean. London : Prestel
• Patrick Chia. (2006). Design Incubator A Prototype for New Design Practice. London: Laurence King
• Republic of Turkey, Ministry of Culture and Turism. (2014). Istanbul East in West: West in East. Istanbul : San Ofset
• คาลิล ยิบราน. (2550). ปรัชญาชีวิต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
• รพินทรนาถ ฐากุร. (2512). คีตาชลี. ธนบุรี : สำนักพิมพ์กมลากรข้อมูลจากระบบสารสนเทศออนไลน์
• คำที่สืบค้น Mediterranean. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2014. เข้าถึงได้จาก URL : https://www.google.co.th/maps/@40.3787608,26.6977309,7z