ผลงานสร้างสรรค์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

Department of Visual Communication Design

Thinking before talking

เตือนสติ 1 : คิดก่อนพูด

Visual Hint # 1: Thinking before talking

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
Asst. Prof. Watanapun Krutasaen

เครื่องมือ 4 DNA เป็นส่วนสำคัญต่อการรวบรวมทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวก เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนให้มากที่สุด นักออกแบบและผู้ลงทุนสามารถนำเครื่องมือ 4 DNA ไปใช้ สามารถบ่มเพาะหาการทดลองใช้ภาพสื่อสารแนวคิดและคำพูด เพื่อเป็นการเตือนสติและถ่ายทอด ความหมายอย่างมีนัยยะเฉพาะหรือเปิดช่องให้ผู้รับสารคิดตาม

 

เสียมเรียบในมุมมองที่มีชีวิต

Siem Reap looks alive

ธนาทร เจียรกุล
Thanatorn Jiarakun

เพิ่มชีวิตชีวาในการมองโบราณสถาน

viscom-02

viscom-03

บัวบูชาพระรัตนตรัย

Worship-Lotus for Ratanattaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ สิงห์สาย
Asst. Prof. Supot Singhasai

น้อมนำใจอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระรัตนตรัย

 

พระพุทธรูป เจดีย์ และศรัทธา

The Buddha Image, The Pagoda and Faith

อนุชา โสภาคย์วิจิตร์
Anucha Sopakvichit

พระพุทธรูป เจดีย์ สะท้อนความเชื่อ ความศรัทธาของชาวพุทธ มุมมองในพระพุทธศาสนาอาจแตกต่าง แต่ศรัทธาและความเชื่อเป็น ปัจจัยสำคัญในการสืบต่ออายุพระศาสนา

viscom-04

วาดเพลงกล่อมไทย

Worship-Lotus for Ratanattaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ สิงห์สาย
Asst. Prof. Supot Singhasai

น้อมนำใจอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระรัตนตรัย

 

หนังสือเรียน วิชาภูมิศาสตร์

Geometry

กัญชลิกา กัมปนานนท์
Kanchalika Kampananon

หนังสือเรียน ที่บอกเล่าเรื่องราวพร้อมภาพประกอบที่สวยงามราวกับหนังสือสารคดี สามารถเปลี่ยนโลกของการศึกษาที่แสนแห้งแล้งแบบเดิม ๆ ให้เป็นการเรียนรู้ที่สดใหม่ ผลักดันให้นักเรียนเกิดความกระหายที่จะศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม ลงลึกในเนื้อหาของบทเรียนนั้น ๆ ด้วยตัวเอง

viscom-06

viscom-07

ออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

Food Package Design for Silpakorn University’s Activities and Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชญา เข็มทอง (ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์)
Asst. Prof. Supitchaya Khemthong (Graphic Design)

การรักษารูปแบบกราฟิกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเอาไว้ คือ รูปแบบของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตราสัญลักษณ์ และกราฟิกตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ โดยปรับการออกแบบ การจัดวาง และระบบการพิมพ์ให้เข้ากับวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระดาษสีนํ้าตาลที่มีต้นทุนถูก และเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ ประเภทใช้แล้วทิ้ง แต่มีข้อเสียคือ ไม่เหมาะกับการพิมพ์ 4 สี เพราะสีจะหม่นลง และมีการซับสีสูง ทำให้ความคมชัดของกราฟิกลดลง หากไม่มีการพิมพ์สอดสีพื้นหลัง รองไว้ก่อน ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนในการผลิดโดยไม่จำเป็นดังนั้นจึงเลือกใช้การพิมพ์สีเดียว โดยเลือก สีเขียวตังแซ ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย และลดค่าน้ำหนักของสีให้ เกิดความเคลื่อนไหวของกราฟิก สร้างความงาม และยังคงรักษารูปแบบกราฟิกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

การออกแบบสื่อเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง

Media Design for Political Movement

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
Asst. Prof. Arwin Intrungsi

ทำในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในสิ่งที่ทำ

viscom-08

viscom-09

การออกแบบสูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2556

Faculty of Decorative Arts Exhibition Catalog 2556 Design

อาจารย์อนุชา แสงสุขเอี่ยม
Anucha Sangsukaim

1 : 0.618

 

ซ้อนทับ

Alternating layer

ดร. ยอดขวัญ สวัสดี
Yodkwan Sawatdee (D.F.A.)

คุณค่าของการทับซ้อน – ซ้อนทับ สะท้อนระยะเวลา
The arranging layers reflect time and its artistic value

viscom-10