ผลงานสร้างสรรค์ภาควิชาออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

Department of Ceramics

โอลิมพุส 2014

Olympus 2014

ชานนท์ ไกรรส
Chanon Krairos

ความงามของรูปทรงวงกลมที่ให้ความรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นและ ดับลง โดยมีวันหมดสิ้น และพื้นผิวที่เกิดการซ้ำและเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยแห่งกายภาพ

ceramic-01


ceramic-02

ศรทัธา

Faith

รองศาสตราจารย์ ประเสรฐิ พิชยะสุนทร
Assoc. Prof. Prasert Pichayasoonthorn

สายสัมพันธ์

Bond

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ เผ่าไทย
Asst. Prof. Suebpong Powthai

ความรู้สึกผูกพันที่มีต่อชีวิตใหม

ceramic-03


ceramic-04

ชามข้าว

Rice bowl

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณณา ธิธรรมมา
Asst. Prof. Wanna Thithamma

ชามข้าว

แรกแย้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สยุมพร กาษรสุวรรณ
Asst. Prof. Sayumporn Kasornsuwan

ชีวิตย่อมมีการเกิด การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและรูปทรงอยู่ตลอดเวลา จึงได้นำรูปทรงของธรรมชาติที่เห็นอยู่รอบ ๆ ตัว มาสร้างสรรค์ผลงาน

ceramic-05


ceramic-06

พระคเณศ

Ganesha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรธนา กองสุข
Asst. Prof. Kornthana Kongsuk

คติความเชื่อที่เกี่ยวกับพระคเณศ พระพิฆเนศ หรือพระคณปติ ของศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ์ แพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความมั่นคงในความเชื่อที่นับถือกันเชื่อว่า ทรงเป็นเทพเจ้าที่ขจัดอุปสรรคและประทานความสำเร็จแก่ผู้เคารพบูชาพระองค์

สารจากจักรวาล

Message from the Universe

ธาตรี เมืองแก้ว
Tharee Muangkaew

ธรรมชาติหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปตามเหตุและปัจจัย ข้าพเจ้าได้นำรูปร่างที่เกิดจากแสงและเงาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ใบหญ้ามาพัฒนารูปร่าง และตัดทอน เพื่อสื่อให้เห็นถึงความงามความสอดคล้องของรูปทรงบนพื้นที่ว่าง ดังชีวิตที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ว่างของจักรวาล คุณค่าของชีวิตคงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้สร้างความดีงามให้กับชีวิตตนเองและสิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ว่างที่อยู่รอบตัวเรา ดังสิ่งที่เกิดในธรรมชาติที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เป็นได้ทั้งปริศนาและคำตอบในตัวของมันเอง

ceramic-07


ceramic-08

ชุดน้ำชาจากท้องทะเล

Tea pot set from Sea scape

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกา ปาลเปรม
Asst. Prof. Supphaka Palprame

ชุดน้ำชา ความงดงามของท้องทะเลและสรรพชีวิต เนื้อดิน น้ำเคลือบ และกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา ที่ผ่านการสร้างสรรค์จากมือของผู้วิจัย