ผลงานสร้างสรรค์ภาคสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

Department of Applied Art Studies

สัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์ศิลปะ

The Complex Pyramid: Symbol of Artistic Creation

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
Assoc.Prof. Piroj Jamuni, Ph.D

ผลงานชิ้นนี้สามารถจะดูเป็นประติมากรรม สื่อผสม หรือจะดูเป็นหุ่นจำลองของโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ดูซับซ้อน แปลกตา รูปร่างเหมือนตึกทรงพิรามิด

AppliedArt-01


AppliedArt-02

แดนสุขาวดี

Paradise

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
Asst. Prof. Praiwan Dakliang
ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความสุขที่แท้จริงที่เกิดกับตัวตนของมนุษย์ นั้นคือ “แดนสุขาวดี” ดินแดนที่มีการรักษา กาย วาจาใจ ให้บริสุทธิ์ สดใส เบิกบาน มีความชื่นเย็น สงบ สันติ เป็นการรักษาความสมดุลของตัวตนเรา ที่นี่ จะมีความพอดี ไม่ มากไป หรือน้อยไป มีอากาศหายใจ ไม่อึดอัด เป็นการนำตัวตนเราย้อนคืนสู่ธรรมชาติที่งดงามปราศจากมลภาวะทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ


พระพุทธรูปไทยร่วมสมัย

Thai contemporary Buddha

อานุภาพ จันทรัมพร
Arnuphap Chantharamporn

มีความมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ กำหนดให้เป็นรูปแบบประติมากรรมพระพุทธรูปของไทยที่ร่วมสมัยปัจจุบัน

AppliedArt-03


AppliedArt-04

พระพุทธ

Image of Buddha

พรพรม ชาววัง
Pornprom Chawwang

สร้างสรรค์อย่างเรียบง่าย ซื่อสัตย์ ตรงใจ ดีที่สุด

ณ เส้นขอบฟ้า

ON THE HORIZON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต
Asst. Prof. Teerawat Ngarmchuachit

เพื่อตอบ สนองอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว และต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความงาม ความสุข ความสงบนิ่งอันเกิดจากสติ ความปล่อยวางปราศจากการแก่งแย่งชิงชัง ซึ่งความรู้สึกนี้ เป็นภาวะที่สำคัญของการดำรงอยู่ในความเป็นมนุษย์เรา อีกทั้งยังเตือนให้คนทั้งหลาย ได้ย้อนกลับมองที่ตัวตน และสิ่งต่างๆรอบๆที่แสดงอยู่ ด้วยความอ่อนน้อมและคารวะ ชื่นชม ในสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏรวมกันอย่างมีความลงตัว

AppliedArt-05


AppliedArt-06

เพ้อฝัน

Idealism

เกษร ผลจำนงคี
Gaysorn ponjamnong

ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันบางครั้งพบเจอเหตุการณ์และคำพูดต่างๆที่มากระทบจิตใจซึ่ง บางครั้งกันความรู้สึกเสียใจไม่ให้กระทบภายในจิตใจไม่ทัน เกิดความรู้สึกที่ยากจะบรรยายออกมาเป็น คำพูดเพื่อจะลำเลียงความรู้สึกนั้นออกไปจากใจ ทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ขาดความรู้สึกตระหนัก ในคุณค่าของตัวเองความรู้สึกนั้นออกมาเป็นน้ำตาแทน ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะมี “แมว” ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่อุปการะเอาไว้ มาแสดงความปลอบโยน ปลอบใจ และทำให้สบายใจขึ้น จากอารมณ์และความรู้สึกนี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความรู้สึกภายในจิตใจหรือศิลปะบำบัด ในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเหนือจริง


นางสาวฝัน ๙๙๙๙๙๙๙๙๙ / ๒๕๕๗

Miss Dream 999999999/2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ สง่า
Asst. Prof. Pitak Sanga

เป็นมุมมองหนึ่งของตัวเองรวมทั้งประสบการณ์ในการศึกษากายวิภาคของมนุษย์แล้วนั้นต้องการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ตัวแทนของเด็กผู้หญิงในปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและไม่ดี ประกอบกันนั้น ผู้หญิงยุคนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่สืบทอดสายพันธุ์ของยุคของพวกเขาเองเป็นสิ่งตัวแทนมนุษย์ชาติที่สมบรูณ์ที่สุดที่จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ

AppliedArt-07


AppliedArt-08

หลับใหล

slumber

สหเทพ เทพบุรี
Sahathep Thepburee

การผ่อนคลายที่สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก สร้างพลังใจให้กับชีวิต


เพื่อพสกนิกรของพระองค์ฯ

สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
Sompong Saengaramroungroj

ผลงานชิ้นนี้เขียนขึ้นจากความรู้สึกยกย่อง เทิดทูนต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรา ที่ทรงทำเพื่อพสกนิกรของพระองค์อย่างมุ่งมั่น ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

AppliedArt-09


AppliedArt-10

มิติ แสง-เงาของทีพู่กันในงานปัก กรณีศึกษา : ภาพ “ราชัน”

Dimension of light and shadow of the paintbrush on Embroidery :
A case study of His Majesty King Bhumibol portrait

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภากร สุคนธมณี
Asst. Prof. Prapakorn Sukonthamanee

เหนืออื่นใดในหล้า คือองค์ราชันของชาวไทย


ชุดรับส่งสัญญาณการเคลื่อนไหว

Motion Capture performers

บวรรัตน์ คมเวช
Bovonrach Komwech

ได้รับบุญจัดทำชุดรับส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการทำภาพยนตร์แอนนิเมชั่นเรื่องพุทธประวัติ ของวัดพระธรรมกาย มีการประมวลความรู้เรื่องกายวิภาค (Anatomy) เพื่อกำหนดจุดวางปุ่มรับสัญญาณ ตามตำแหน่งกระดูกและกล้ามเนื้อ วิธีการสร้างแบบเสื้อกางเกง การคัดเลือกผ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวการตัดและเย็บ ด้วยตะเข็บที่แน่นหนา ข้าพเจ้าดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ที่ว่า ณ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในร่างกายของเราทุกคน มีองค์พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิประทับสถิตย์อยู่ดังคำโบราณว่า “ไหว้พระในตัว” นั่นคือคุณงามความดี ศีลธรรม จริยธรรมอันสูงส่งอันสูงสุดของมวลมนุษย์ชาตินั่นเอง

AppliedArt-11


AppliedArt-12

หุ่นนิ่ง หมายเลข 1

Still Life No.1

อุณรุท กสิกรกรรม
Unarut Kasikornkam

จุดเริ่มต้นของการเขียนรูปมักจะนำเราไปสู่ความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอ

เสียงต้นไม้ร้องไห้ขอชีวิต

Trees begging for their life

รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง
Associate Prof.Sone Simatrang

เสียงต้นไม้ร้องไห้ขอชีวิต

AppliedArt-13

AppliedArt-14

Owlet Shelf

รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ำ
Assoc.Prof. Preecha Punklum

จากรูปทรงธรรมชาติสู่รูปทรงใหม่ที่สร้างประโยชน์ใช้สอยในชีวิต

ชีวิต จิต และ วัตถุ

Spiritual and material life

อิทธิพล   วิมลศิลป์
Ithipon Wimonsilp

ทั้งชีวิต จิต และ วัตถุล้วนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่

AppliedArt-15

 

AppliedArt-16

หยั่งราก

Rootag

เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
Saowalak Kabilsingh

นำเอาภาพลักษณ์ของพืชพรรณโดยใช้ดอกไม้มาเป็นตัวสื่อถึงแนวความคิดเรื่องราวของคนในสังคมที่มีความ แตกต่างทั้งจิต สัญชาตญาณที่อยู่ภายใน และรูปลักษณ์ที่แสดงออกมาภายนอกให้เห็นโดยให้มีรูปทรงของ ดอกที่ดูแปลกต โดยจัดวางรูปทรงดอกไม้สองดอกซ้อนกันอยู่ เพื่อแสดงถึงการเปรียบเทียบและความแตก ต่างอย่างชัดเจน


ชีวิตกับสายน้ำ.

วรภรรท สิทธิรัตน์
Vorapat Sithiratn

รายละเอียดการสร้างสรรค์งาน อ่านได้ในหน้า Itiatis dunt. Ibusdan imendit ความประทับใจในความงามแห่งสัมพันธภาพระหว่างเมืองและชีวิตในธรรมชาติ ที่ยังคงอยู่คู่กันได้อย่างงดงามและลงตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ และจิตสำนึกที่ดีของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม

AppliedArt-17