ผลงานสร้างสรรค์ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

Department of Product Design

product-01

อีสาน “นรสังข์”

E-San “NorraSang”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี ศรีโสภา
Asst. Prof. Ptave Srisopha (DFA)

การยกระดับในงานทอกกให้เป็นชิ้นงานหัตถศิลป์ คือแนวคิดในการวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้ โดยคงกรอบเงื่อนไขของแนวคิดในด้านความเป็นพื้นถิ่นอีสาน ที่สะท้อนถึงความจริงใจ อยู่ง่าย กินง่าย และสนุกสนาน จากนั้นจึงกำหนดแนวคิดใน 2 ด้าน คือ การสร้างรูปทรงด้วยเทคนิคใหม่ๆ และการสร้างเรื่องราวลงในผลงานออกแบบที่สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยในการตกแต่งบ้านพักอาศัย

 

ออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

Food Package Design for Silpakorn University’s activities and affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา นาควัชระ (ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์) 
Asst.Prof. Indrira Nakwatchara (Structural Design)

นำหลักการขึ้นรูปทรงภาชนะบรรจุอาหาร ที่ทำจากใบตองของไทย รูปทรงต่าง ๆ มาดัดแปลง เนื่องจากเห็นว่าภาชนะใบตองของไทยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาหาร และยังมีภาพลักษณ์ที่เข้ากันได้กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ภาชนะใบตองขึ้นรูปจาก ใบตองแผ่น ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุ 2 มิติ เช่นเดียวกับวัสดุกระดาษ ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้เป็นวัสดุหลัก ดังนั้นจึงมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะนำโครงสร้างมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

product-04

 

product-05

โคมไฟติดผนัง

Visual Hint # 1: Thinking before talking

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
Asst. Prof. Parckpoom Boonthumchoy

พลังงานมีอยู่รอบตัว

 

การออกแบบตราสัญลักษณ์ เรื่อง “อาเซียน…แตกต่างอย่างกลมกลืน”

Logo design “ASEAN….difference harmonious”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
Asst. Prof. Dr. Ratthai Poencharoen

ความลงตัวที่กลมกลืนของแผนที่ประเทศไทยฝังลึกลงไปบนพื้นโลกที่แสดงความเป็นศูนย์กลางอาเซียน โดยแสดงตำแหน่งแผนที่ประเทศไทยวางเยื้องไปทางมุมซ้ายเพื่อจะได้เห็นรายละเอียดของขวานที่เป็นสัญลักษณ์แผนที่ขอประเทศอย่างชัดเจน ประกอบกับม้วนแผ่นฟิล์มที่ลายล้อมรอบอยู่รอบโลก โดยแต่ละช่องฟิลม์จะแสดงสัญลักษณ์ของธงชาติที่เริ่มต้นจากประเทศไทย ต่อเนื่องไปยังธงชาติอีกทั้ง 9 ประเทศและไปบรรจบลงที่ธงชาติที่เป็นศูนย์รวมอาเซียนที่เป็นรวงข้าว 10 มัดรวมกันไว้

product-06

 

product-07

การออกแบบพาหนะสองล้อขนาดเล็กเพื่อความสะดวกสบายในการพกพา

Portable and Compact Two-wheel Vehicles Design.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
Asst. Prof. Dr. Lui kansomkrait / Asst. Prof. Dr. Ratthai Porncharoen

– ออกแบบให้มีขนาดเล็กสุด ที่ได้ความเร็วสูงสุด โดยใช้ล้อขนาด 4 นิ้ว
– ใช้ระบบน้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 45 ซีซี
– สามารถถอดประกอบได้เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการสอนในการเรียนรู้
– ใช้การปั่นได้แบบจักรยาน โดยมีสปีดทดรอบความเร็ว
–  สามารถพับเก็บได้เพื่อขนย้าย


บรรจุภัณฑ์อาหารเหนือ

Northern thai food package design

ดร. ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
Cholrit luangjinda (Ph.D.)

Thai modern design for international awareness

product-08

 

product-09

โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์และอาคารปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา

Museum and Dhamma Retreat Building Design Project for Watmakutkiriwan Nakornratchasrima

ปิติ คุปตะวาทิน
Piti Khuptawathin

การออกแบบตัวอาคารวางแกนยาวขนานไปกลับแนวแกนของดวงอาทิตย์เพื่อลดการดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง ลักษณะการออกแบบเน้นการก่อสร้างที่รวดเร็วจึงนำโครงสร้างเหล็กมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร และแผ่นไม้ภายในวัดที่มีอยู่จำนวนมากถูกนำมาใช้ในการทำแผ่นบังตาภายนอก ซึ่งต้องออกแบบลักษณะของการยึดจับแผ่นไม้ให้สามารถปรับระยะช่องไฟระหว่างแผ่นและ สามารถถอดเปลี่ยนได้ในอนาคต หากสามารถใช้วัสดุทดแทนชนิดอื่น หากแผ่นไม้เหลือใช้ภายในวัดหมดไป ทั้งนี้เพื่อสะท้อนแนวคิดของวัฏจักร การใช้งานของวัตถุภายนอกที่ครั้งหนึ่งอาจไม่มีประโยชน์กับสิ่งหนึ่งแต่อาจมีประโยชน์กับอีกสิ่งหนึ่ง


โครงการศึกษาและออกแบบลายปักผ้าสำ หรับงานปักผ้าด้วยเครื่องปักดิจิตอล 15 เข็ม

The Study of Embroidered Design for Using with Multi-head Embroidery Machine.

ศรีนาฎ ไพโรหกุล
Srinad Pirohakul

เพิ่มชีวิตชีวาในการมองโบราณสถาน

product-03

 

product-02

Biking is Infinitely Green

ดร. ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
Ph.D. Chitchai Kuandachakupt

The work of poster design differs significantly from book illustrations and other visual art forms. Illustration reveals itself in a story-telling with time-related sequence, while a poster represent entirely 2 dimensional work which aims to speak to the audience and create real impact. The important considerations to keep in mind when designing poster is to create great impact and to convey the key messages in a short period of time. This ultimate goal of design project is to demonstrate the benefit of using bicycle.

 

เล็ท อิท เบนด์

Let it bend

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
Inthanu Faromkao

ไม้บิดโค้งไปตามธรรมชาติ และรูปทรงตามแบบโกทิค

product-10

 

product-11

บนเส้นทางแห่งการรอคอย

The way of waiting

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
Asst. Prof. Panot Pluemchusak

ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ นำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน ผ่านแง่มุมหนึ่งของการดำเนินชีวิต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหวัง และการรอคอยเพื่อการดิ้นรนในการดำรงอยู่ท่ามกลางความเจริญของสังคมเมืองใหญ่